24 Effecten van fracken op gezondheid en milieu

Er is weinig gezegd over de effecten van fracking op de gezondheid en het milieu door de wereldwijde olieproductie die blijft toenemen, ondanks de groeiende bezorgdheid over de impact van fossiele brandstoffen op het milieu. In dit artikel bespreken we enkele effecten van fracking op de gezondheid en het milieu. 

Diep onder de grond liggen opslagplaatsen van ooit ontoegankelijk aardgas. Dit gas is waarschijnlijk in de loop van miljoenen jaren gevormd toen lagen van rottende organismen werden blootgesteld aan intense hittedruk onder de aardkorst. Sinds de industriële revolutie is ons energieverbruik onophoudelijk gestegen, waarbij een groot deel van dit energieverbruik wordt geleverd door fossiele brandstoffen zoals steenkool of aardgas.

Met behulp van moderne technieken voor horizontaal boren en hydraulisch breken worden deze afzettingen op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier over de hele wereld ontwikkeld en geproduceerd. Hydraulisch fracken verhoogt de snelheid waarmee water, aardolie of aardgas kan worden teruggewonnen uit ondergrondse putten. Fracking hielp ook om de lokale economieën in sommige delen van de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen.

Diep daaronder bevinden zich aardgasreserves die voorheen ontoegankelijk waren. Gedurende miljoenen jaren werden lagen van rottende wezens blootgesteld aan extreme hittedruk onder de aardkorst, waardoor dit gas werd gevormd. Ons energieverbruik is sinds de industriële revolutie gestaag toegenomen, waarbij fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas het grootste deel van deze energie leveren.

Deze afzettingen worden over de hele wereld op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier geëxploiteerd en geproduceerd, dankzij moderne procedures voor horizontaal boren en hydraulisch breken.

Hydraulisch fracken versnelt de winning van water, aardolie en aardgas uit ondergrondse putten. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten heeft fracking ook bijgedragen aan de revitalisering van lokale bedrijven. De meerderheid van de tegenstanders van fracking maakt zich zorgen over de mogelijke schade aan het milieu.

Fracking begon als een onderzoeksproject in 1947 en is in commercieel gebruik voor 65 jaar. Het is een procedure waarbij een mengsel van water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de aarde wordt geïnjecteerd om de schaliegesteenten te verbrijzelen en het daarin opgesloten aardgas vrij te maken.

Think dit, heeft de Verenigde Staten meer dan 500,000 werkende aardgasbronnen. Hydraulisch fracken produceert elke dag veel vaten gas, maar het brengt hoge kosten met zich mee in termen van milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Inhoudsopgave

Wat is fracken?

Fracking is een slangterm voor hydraulisch breken, dat slechts een onderdeel is van het grotere proces van onconventionele olie- en gasexploratie. Fracking is het forceren van scheuren in rotsen en geologische formaties om verder te verbreden door er een gespecialiseerde vloeistof in te pompen.

Fracking is een gevestigde boortechniek om olie, aardgas, aardwarmte of water uit de grond te winnen. Modern hoog volume hydraulische breken is een techniek voor het winnen van aardgas of olie uit schalie en andere 'strakke' steensoorten (met andere woorden, ondoordringbare rotsformaties die olie en gas vasthouden en de productie van fossiele brandstoffen bemoeilijken).

Grote hoeveelheden water, chemicaliën en zand worden in deze formaties geblazen met een druk die hoog genoeg is om de rots te verbrijzelen, waardoor het opgesloten gas en de olie kunnen ontsnappen. Om het gas af te voeren, kunnen de putten verticaal of horizontaal worden geboord. De hogedrukcombinatie breekt het gesteente, wat bekend staat als fracking.

Van begin tot oplevering duurt het proces gemiddeld zo'n drie tot vijf dagen. De put wordt "voltooid" genoemd zodra de breekoperatie is voltooid en hij is nu klaar om veilig Amerikaanse olie of aardgas te produceren voor de komende jaren, zo niet decennia.

Sinds 1947 wordt fracking veilig toegepast in de Verenigde Staten. Fracking heeft geresulteerd in de voltooiing van meer dan 1.7 miljoen putten in de Verenigde Staten, wat meer dan zeven miljard vaten olie en 600 biljoen kubieke voet aardgas heeft opgeleverd.

Hoe werkt fracken?

Waarom is fracking zo succesvol in het winnen van aardgas uit de grond, zodat we het kunnen gebruiken om onze huizen te verwarmen en ons voedsel te koken? In tegenstelling tot andere methoden van aardgaswinning, stelt fracking ons in staat honderden meters de grond in te graven, waardoor we toegang krijgen tot schaliegasvoorraden die voorheen onbereikbaar waren. Fracking is ongelooflijk effectief en er zijn verschillende redenen waarom het snel een voorkeursmethode aan het worden is om aardgas uit de grond te winnen.

  1. Fracking is zo succesvol en efficiënt omdat het ons in staat stelt om door in de grond te boren aardgasvoorraden duizenden meters onder het oppervlak te bereiken. Dit houdt in dat we een mengsel van water, zand en chemicaliën (respectievelijk 90%, 9.5% en 0.5%) recht en onder hoge druk in aardgashoudende gesteenten kunnen injecteren.
  2. Het is van cruciaal belang om de watercombinatie onder hoge druk in het gesteente te injecteren, omdat dit de microscopisch kleine breuken in het gesteente veroorzaakt. Die druk moet strikt onder controle worden gehouden, anders kan er van alles mis gaan. Als deze scheuren, hoe klein ook, zijn gemaakt, kan het gas soepel van de natuurlijke afzetting diep onder de grond naar de oppervlakte stromen.
  3. De chemicaliën en het zand die aan het water worden toegevoegd, houden de scheuren open die onder hoge druk ontstaan. De breuken zouden snel sluiten zonder deze toevoegingen, waardoor het gas zou worden vastgehouden en het onmogelijk was om toegang te krijgen.
  4. Het fracken wordt uitgevoerd over de gehele lengte van de geboorde put. Als gevolg hiervan hebben we toegang tot zoveel mogelijk aardgas, waardoor het proces veel kosteneffectiever en efficiënter wordt. Dit betekent dat we zelfs toegang hebben tot de grootste aardgasreserves zonder veel gaten in de grond te hoeven boren.
  5. Fracking is buitengewoon effectief bij het verkrijgen van 'tight gas', zoals het bekend staat. Dit is het gas dat gevangen zit in schaliesteenformaties en dus veel moeilijker te winnen is met traditionele schaliegaswinningsmethoden.

Voor- en nadelen van fracken

 Hieronder volgen de voor- en nadelen van fracken.

Voordelen van fracken

Fracking biedt verschillende voordelen en daarom is het de laatste jaren een populaire methode geworden om fossiele brandstoffen te winnen.

1. Toegang tot meer gas en olie

We hebben nu toegang tot veel meer aardgas- en olievoorraden dan ooit tevoren, dankzij het vermogen van fracking om diepten te bereiken dan traditionele extractiemethoden niet kunnen. Dit houdt in dat we bijvoorbeeld meer gas en olie hebben om mee te koken, mee te verwarmen en onze auto's van stroom te voorzien.

2. Lagere belastingen

De verlaging van belastingen op essentiële zaken als gas en olie is een neveneffect van het feit dat er meer gas en olie beschikbaar is. Aardolie voor auto's, evenals gas om te koken, zullen gemakkelijker beschikbaar en daardoor goedkoper worden.

3. Zelfafhankelijk

Geopolitiek kan een echte pijn in de nek zijn. Veel internationale verbindingen tussen enkele van 's werelds machtigste en belangrijkste landen zijn gebaseerd op wie de meeste toegang heeft tot fossiele brandstoffen.

4. Betere luchtkwaliteit

Van fossiele brandstoffen wordt al lang gezegd dat ze slecht voor het milieu vanwege de chemicaliën die ze in de atmosfeer afgeven, wat helpt klimaatverandering. Dit geldt in ieder geval voor steenkool. Toegang tot meer gas kan er echter toe leiden dat we meer gas gaan gebruiken, en bij de verbranding van gas komt er minder koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Dit betekent dat gas een veel schonere fossiele brandstof is, en als meer mensen gas gaan gebruiken, zal de luchtkwaliteit verbeteren.

5. Minder afhankelijk van buitenlandse olie

Fracking helpt landen om binnenlandse oliebronnen te verkennen. Naarmate de bevolking blijft toenemen, is het logischer om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van olie en gas in eigen land in plaats van afhankelijk te zijn van andere landen om aan de lokale vraag te voldoen.

6. Veel banen

De fracking-industrie heeft in het recente verleden al duizenden banen gegenereerd en zal naar verwachting binnenkort veel banen opleveren. Fracking helpt landen bij hun exploratie van inheemse olievoorraden. Met de groeiende bevolking is het logischer om alternatieve olie- en gasvoorraden thuis te onderzoeken in plaats van te vertrouwen op andere landen om aan de lokale vraag te voldoen.

7. Ruime kansen op werk

Duizenden banen zijn al gecreëerd door de fracking-industrie en naar verwachting zullen er binnenkort nog meer worden gecreëerd.

Nadelen van fracken

Fracking is echter niet zonder nadelen, en er zijn verschillende overtuigende argumenten om van fracking af te stappen ten gunste van schonere energiebronnen zoals zon of wind. Hoewel we hierboven zeiden dat de algemene luchtkwaliteit zou verbeteren als meer mensen gas zouden gebruiken in plaats van kolen of olie, zou fracken uiteindelijk kunnen leiden tot meer vervuiling in het algemeen.

1. Minder focus op hernieuwbare energiebronnen

We zullen ons onderzoek naar alternatieve alternatieve (en schonere) energiebronnen stopzetten als we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en een manier hebben gevonden om ze langer mee te laten gaan. Toen we ons voor het eerst realiseerden dat de wereld geen fossiele brandstoffen meer had, begonnen we alternatieve energiebronnen te onderzoeken, zoals zonne-, wind- en waterkracht.

2. Watervervuiling Is slechter aan het worden

Hoewel we eerder hebben verklaard dat meer mensen die gas gebruiken in plaats van kolen of olie, zouden verbeteren luchtkwaliteit, zou fracking in het algemeen tot grotere vervuiling kunnen leiden. Fracking is in verband gebracht met een afname van de watervoorziening op en rond plaatsen waar fracking heeft plaatsgevonden, omdat er zoveel water voor nodig is (tot 100 keer wat normaal, traditioneel boren gebruikt om bij gas- en olievoorraden te komen).

3. Droogtes komen steeds vaker voor.

Omdat fracken zoveel meer water nodig heeft dan andere methoden om fossiele brandstoffen uit de bodem te winnen, is er een toename van droogtes op en rond locaties waar fracking heeft plaatsgevonden.

4. Consistente geluidsoverlast

Geluidsoverlast neemt toe op plaatsen waar fracking plaatsvindt, naast een toename van watervervuiling. Fracking is een extreem luidruchtige operatie die veel tijd in beslag neemt. De aanhoudende kakofonie van zware voertuigen die dagenlang komen en gaan, kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen die heel dicht bij regio's wonen waar fracking plaatsvindt - aangezien het bijna overal kan plaatsvinden, zelfs in gebieden die normaal dichtbevolkt zijn. bevolkt.

5. Toxines verspreiden zich op grotere schaal.

Water wordt gemengd met zand en bepaalde chemicaliën om fracken gemakkelijker en effectiever te maken, maar frackingbedrijven zijn niet verplicht om te onthullen welke chemicaliën ze in hun watermix gebruiken. We weten alleen dat water wordt gemengd met zand en bepaalde chemicaliën om fracken gemakkelijker en efficiënter te maken.

Effecten van fracken op gezondheid en milieu

Onderzoekers beginnen nu pas de omvang van de samenhangende gezondheidseffecten en kosten te waarderen, meer dan twee decennia na de snelle opkomst van onconventionele aardgaswinning. Milieugegevens suggereren dat een standaard metrische moeten worden gebruikt om gezondheids- en sociaaleconomische effecten te onderzoeken en te kwantificeren. Hieronder vindt u de effecten van fracking op gezondheid en milieu.

Effecten van fracken op de gezondheid

1. Waterkwaliteit

Een van de effecten van fracken op de gezondheid is het effect op de waterkwaliteit. Aardgas en hydraulisch breken-gerelateerde verontreinigende stoffen kunnen mogelijk door scheuren in het gesteente gaan en in een ondergrondse drinkwatervoorziening terechtkomen. Als een put verkeerd is gebouwd, chemicaliën uit vrachtwagens of tanks lekken, of de terugstroom niet efficiënt wordt ingeperkt, kan dit leiden tot waterverontreiniging.

Wanneer het water dat wordt gebruikt in het hydraulisch breekproces terugkeert naar de put, staat dit bekend als flowback. Het niveau van waterbesmetting veroorzaakt door deze bronnen is op dit moment niet bekend. Indirecte gegevens suggereren dat fracking-gerelateerde waterverontreiniging een impact heeft op de gezondheid. Direct bewijs is echter vereist.

2. Luchtkwaliteit

Een van de effecten van fracken op de gezondheid is het effect op de luchtkwaliteit. Boorlocaties kunnen op verschillende manieren de lokale luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. Om te beginnen kan elk verbrandingsproces schadelijke stoffen in de lucht afgeven. Overmatig affakkelen van aardgas, activiteiten met zwaar materieel op de locatie van de bron en het gebruik van dieseltrucks om goederen van en naar een locatie te vervoeren, kunnen bijvoorbeeld allemaal bijdragen aan luchtvervuiling.

Bovendien kunnen chemicaliën en zand die worden gebruikt bij het hydraulisch breken, evenals andere chemicaliën die in contact komen met aardgas, in de lucht terechtkomen en een impact hebben op de luchtkwaliteit.

De mate van luchtvervuiling en de mogelijke gevolgen voor omwonenden worden niet volledig begrepen, omdat operators meestal niet worden gedwongen om de precieze chemicaliën die worden gebruikt bekend te maken.

3. Effecten op de gemeenschap

Een van de effecten van fracking op de gezondheid is het effect op de gemeenschap. De veranderingen die gepaard gaan met het ontwikkelen en exploiteren van een boorlocatie kunnen een breed scala aan gevolgen hebben voor het welzijn van de gemeenschap. Sommige van deze effecten kunnen gunstig zijn. Een booroperatie kan bijvoorbeeld de lokale werkgelegenheid verhogen en de toegang tot gezondheidszorg verbeteren.

Boorgerelateerde operaties, evenals een grote instroom van tijdelijk personeel, kunnen ernstige gevolgen hebben voor een stad. Meer lawaai, licht en verkeer; toegenomen eisen aan lokale infrastructuur en middelen, zoals wegen en ziekenhuizen; hogere percentages misdaad en middelenmisbruik; en veranderingen in het karakter van de gemeenschap zijn slechts enkele voorbeelden.

4. Blootstelling aan flowback-operaties

Een van de effecten van fracking op de gezondheid is blootstelling aan flowback-operaties. Volgens voorlopig veldonderzoek kunnen werknemers die specifieke activiteiten uitvoeren, worden blootgesteld aan grote hoeveelheden vluchtige koolwaterstoffen, die zeer gevaarlijk kunnen zijn. Anno 2010, zijn ten minste vier werknemers die werkzaam zijn in flowback-operaties overleden als gevolg van blootstelling.

5. Blootstelling aan silicastof

Een van de effecten van fracken op de gezondheid is blootstelling aan silicastof. Kristallijne silica (zand) deeltjes irriteren de longen en neusgangen ernstig. Chronische blootstelling kan leiden tot verschillende gevaarlijke aandoeningen van de luchtwegen. Longziekten, waaronder silicose en onomkeerbare longziekte, kunnen worden veroorzaakt door: deze deeltjes inademen. Zand daarentegen is een belangrijk bestanddeel van frackvloeistoffen.

6. Giftige chemicaliën op de werkplek

Een van de effecten van fracking op de gezondheid zijn giftige chemicaliën op de werkplek. Mensen die op frackingsites werken, worden geconfronteerd met verhoogde gezondheidsrisico's door het inademen van residuen van schadelijke chemicaliën of ozon. Door hun blootstelling lopen deze werknemers een verhoogd risico op aandoeningen van de luchtwegen en kanker.

Luchtvervuiling is niet de enige bedreiging voor de menselijke gezondheid in het milieu. Zelfs als de oplosmiddelen en andere stoffen niet worden ingeslikt, kunnen ze huiduitslag en andere, grotere gezondheidsproblemen veroorzaken.

7. Well Blowouts vormen een veiligheidsrisico voor werknemers

Een van de effecten van fracken op de gezondheid is dat putuitbarstingen een veiligheidsrisico vormen voor werknemers. Explosies en giftige dampen vormen ernstige milieu- en veiligheidsrisico's op boorputten. Afgezien van mogelijke luchtvervuiling, kunnen explosies op boorputlocaties soms dodelijk zijn of schade toebrengen aan personeel.

8. Blootstelling aan benzeen en aanverwante chemicaliën

Een van de effecten van fracking op de gezondheid is blootstelling aan benzeen en aanverwante chemicaliën. Van BTEX-verbindingen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) is bekend dat ze kanker veroorzaken. Omdat dergelijke chemicaliën worden gebruikt bij het fracken, kunnen ze in de lucht of het grondwater terechtkomen. Als frackingchemicaliën in de lucht, het land of het water terechtkomen, kunnen ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Effecten van fracken op de Leefomgeving

Hieronder staan ​​enkele effecten van fracking op het milieu.

1. Opslag van giftig afval

Een van de effecten van fracken op het milieu is: opslag van giftig afval. Bij fracken komt sterk vervuild water vrij, dat vaak bovengronds in putten wordt opgeslagen. Vanwege de regels voor intellectueel eigendom zijn de verbindingen in dat giftige afval vaak niet identificeerbaar, maar degenen die dat wel zijn, kunnen een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen veroorzaken als het fracking-afval lekt.

2. Overmatig watergebruik

Een van de effecten van fracken op het milieu is overmatig watergebruik. Fracking omvat het gebruik van grote hoeveelheden water in combinatie met een verscheidenheid aan synthetische chemicaliën. De watervoorziening kan dezelfde zijn die wordt gebruikt voor drinken, baden en landbouw. De vraag naar water kan de natuurlijke watervoorraden, die belangrijke componenten van het milieu zijn, drastisch uitputten. Op plaatsen waar water schaars is, wordt de situatie verergerd.

3. Risico op explosie en brand

Een van de effecten van fracken op het milieu is het risico op explosie en brand. Lekkages van methaangas treden niet altijd op de putlocatie op. Er zijn lekken gevonden in waterputten en zelfs huizen in de buurt van bronnen. Explosies geproduceerd door methaan dat de waterbronnen van mensen binnendringt, hebben minstens een paar mensen verwond. Methaan van een nabijgelegen frackingfaciliteit zou naar verluidt in zijn putschuur zijn gebarsten, waarbij een man uit Texas gewond raakte.

4. Goed gerelateerde ozonvervuiling

Een van de effecten van fracken op het milieu is ozonvervuiling. De luchtkwaliteit in Wyoming is slechter dan die van notoir vervuilde steden zoals Los Angeles rond een aantal boorlocaties. In één voorbeeld registreerde Wyoming een ozonniveau van 124 delen per miljard (ppb). Tegelijkertijd werden ook 104 ppb en 116 ppb geregistreerd. De Environmental Protection Agency acht 75 delen per miljard ozonblootstelling veilig.

5. Aardbevingen

Een van de effecten van fracken op het milieu zijn aardbevingen. Fracking van afvalwaterinjectie in diepe olie- en gasbronnen kan aardbevingen veroorzaken, zij het milde. Toch kunnen aardbevingen een bedreiging vormen voor de veiligheid van mensen. Een vrouw is gewond geraakt bij een aardbeving in Oklahoma, die volgens haar werd veroorzaakt door fracking.

6. Afvalwaterafvoer

Een van de effecten van fracken op het milieu is de afvoer van afvalwater. Het besmette water van een frackingbron moet eindelijk worden afgevoerd. Veel van dit water wordt geloosd in afvalverwerkingsputten, waarvan sommige goed gebouwd zijn en andere niet.

7. Smogproductie

Een van de effecten van fracken op het milieu is de smogproductie. Fracking-putten stoten stikstofoxide en zwaveldioxide uit, die bijdragen aan smog. Als gevolg van deze chemicaliën wordt smog gevormd. Smog is een gezondheidsrisico op lange termijn voor de mens.

8. Zware metalen en andere emissies

Een van de effecten van fracken op het milieu is: zware metalen en andere emissies. Dieselaangedreven vrachtwagens en pompen worden gebruikt op putlocaties. Andere vormen van luchtverontreiniging worden verergerd door die nogal onreine motoren. Ook zware metalen en formaldehyde zijn mogelijk.

9. Vluchtige organische stoffen (VOS)

Een van de effecten van fracken op het milieu zijn vluchtige organische stoffen (VOS). De resterende frackingchemicaliën worden vaak gedeponeerd in open putten, waardoor chemicaliën in het water ontgassen. In ieder geval voor degenen die direct benedenwinds van de opslagputten wonen, is het waarschijnlijk dat sommige van deze vluchtige organische chemicaliën schadelijk zijn om in te ademen.

10. Verontreiniging van grondwater

Een van de effecten van fracken op het milieu is de verontreiniging van grondwater. Een miljoen pond vervuild water kan worden geproduceerd door een enkele put. Fracking-ingrediënten lekken in het water door spleten of scheuren onder of gewoon door poreuze rotsgebieden. Het niveau van de grondwaterspiegel Een deel van het vervuilde water komt terecht in oppervlaktewater of putten, waar het wordt geconsumeerd door mens en dier.

11. Besmetting van putten

Een van de effecten van fracken op het milieu is de vervuiling van putten. Grondwaterverontreiniging is in het algemeen een probleem, maar het is vooral zorgwekkend wanneer het de bronnen van plattelandsfamilies bereikt. Putten lekken oplosmiddelen en methaangas, waardoor ze gevaarlijk en potentieel gevaarlijk zijn. De gevolgen voor de gezondheid van het innemen van kleine doses van verschillende van die stoffen zijn nog onbekend. Van andere verbindingen, zoals benzeen, is bekend dat ze extreem schadelijk zijn.

12. Bodemverontreiniging door afvalputten

Een van de effecten van fracken op het milieu is: bodemverontreiniging door afvalputten. Slechts een van de problemen met afvalverwijderingsputten zijn vluchtige organische stoffen. Chemicaliën zoals benzeen en tolueen zitten in de afvalproducten en als ze in de bodem lekken, kunnen ze gevaarlijk zijn. Bij een lekkage kan een aanzienlijk aantal gevaarlijke chemicaliën in het milieu terechtkomen, die vervolgens in de bovengrond terechtkomen.

13. Vlammend kraanwater

Een van de effecten van fracken op het milieu is vlammend kraanwater. Fracking lijkt een hele reeks problemen met de waterkwaliteit te veroorzaken. brandbaar kraanwater zou een van de meest opvallende van deze effecten kunnen zijn. Dit ongebruikelijke verschijnsel doet zich voor wanneer methaan of vergelijkbaar brandbaar gas in het grondwater sijpelt en wordt geabsorbeerd. Wanneer het water uit de kraan loopt, ontsnapt het gas en kan worden ontstoken.

14. Emissies van methaangas

Een van de effecten van fracken op het milieu is de uitstoot van methaangas. Methaan is een broeikasgas met een capaciteit van vijfentwintig keer die van koolstofdioxide om warmte vast te houden. Als gevolg hiervan zou een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot kunnen worden tegengegaan door een kleine toename van methaan in de atmosfeer.

15. Bedreigingen voor dieren in het wild

Een van de effecten van fracken op het milieu is de bedreiging voor dieren in het wild. Fracking-activiteiten kunnen op verschillende manieren vissen en vogels in gevaar brengen. Beken en vijvers zijn verontreinigd door frackingvloeistof of afvalwater. Zelfs niet-schadelijke stoffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken bij dieren die eraan worden blootgesteld, waardoor ze zich niet kunnen voortplanten. Veel van de chemicaliën die worden gebruikt bij het fracken, boren en verwerken vormen een gevaar voor mensen en andere dieren, volgens een onderzoek uit 2011 van 632 verbindingen die in deze processen worden gebruikt.

16. Giftige lucht in de buurt van frackingsites

Een van de effecten van fracken op het milieu is giftige lucht in de buurt van frackingsites. PCH's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) zijn effectief in het winnen van aardgas uit de aarde, maar ze zijn extreem giftig. Volgens een test waren de PCH-niveaus in de lucht in Ohio tien keer hoger dan in verder identieke delen van het naburige Michigan zonder aardgasactiviteiten.

Fracking-statistieken

De volgende zijn enkele van de frackingstatistieken.

1. Fracking heeft geleid tot het ontstaan ​​van meer dan 1.7 miljoen putten

Fracking heeft in de Verenigde Staten ongeveer 1.7 miljoen putten geproduceerd sinds het begin in de late jaren 1940. Volgens statistieken over de productie van fracking kan dit aantal tot 600 biljoen kubieke voet aardgas en zeven miljard vaten olie tegelijkertijd produceren. Hydraulisch breken duurt gemiddeld drie tot vijf dagen om te voltooien. Daarna is de put klaar om op een veilige en lange termijn olie en aardgas te produceren.

2. Fracking-statistieken tonen aan dat de totale productie van ruwe olie in Amerika tussen 2010 en 2020 bijna verdrievoudigd is.

De populariteit van fracking blijft stijgen, dankzij de belangrijke bijdrage aan de energiesector. Door de toegenomen fracking-activiteit in de Verenigde Staten is de totale productie van ruwe olie de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd. Bovendien is volgens fracking-feiten en cijfers het totale gebruik van buitenlandse olie in het land in dezelfde periode dramatisch gedaald. Dit geeft aan dat het vermogen van het land om te voorzien in meer dan de helft van zijn totale brandstofbehoefte is verbeterd.

3. Tegen 2025 kan een verbod op fracking de Verenigde Staten miljoenen banen, belastinggeld en het BBP kosten.

De echte feiten van fracking tonen aan dat als fracking wordt verboden, de Verenigde Staten tegen 19 2025 miljoen banen kunnen verliezen. De belastinginkomsten zullen op lokaal, staats- en federaal niveau met ongeveer $ 1.9 biljoen dalen. Bovendien zou volgens prognoses het invoeren van een verbod op fracking het bruto binnenlands product met $ 7.1 biljoen verminderen.

4. Tussen 2011 en 2040 zal de aardgasproductie in de Verenigde Staten toenemen met 44%.

Volgens statistieken over fracking heeft de schaliegassector in de Verenigde Staten een hoge vlucht genomen en zal deze zich de komende decennia waarschijnlijk nog verder ontwikkelen. Daardoor zullen miljoenen mensen werk kunnen vinden. Andere landen, waaronder China, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, begonnen niet lang daarna het idee te onderzoeken om te profiteren van inheemse energie door middel van schalieontwikkeling.

5. De fracking-business biedt werk aan 5.6 procent van het totale personeelsbestand in de Verenigde Staten.

In veel staten heeft de snelle expansie van de olieproductie-industrie geleid tot meer goedbetaalde werkgelegenheid en een stijging van het persoonlijk inkomen. Volgens frackingstatistieken ondersteunt de schalie-energiesector 9.8 miljoen werknemers. Bovendien zal de uitgebreide ontwikkeling van aardgasreserves in de Verenigde Staten de werkgelegenheid in de industrie tegen 2025 met meer dan een miljoen banen helpen vergroten.

6. Tegen 2024 zal de fracking-industrie $ 68 miljard waard zijn.

Volgens statistieken over de expansie van fracking zal de aardgasindustrie tegen 60 wereldwijd meer dan $ 2024 miljard waard zijn. De snelle uitputting van traditionele hulpbronnen motiveert investeringen in het ontdekken van alternatieve hulpbronnen. De belangrijkste oorzaak van de wereldwijde expansie van fracking zal de aardgaswinning zijn. Aardgas staat op het punt om in de toekomst aanzienlijk te groeien, dankzij het brede scala aan toepassingen in verschillende sectoren.

7. In 2020 daalde het aantal aardgasboorplatforms tot een nieuw dieptepunt van 68.

In de Verenigde Staten is de frackinggerelateerde activiteit recentelijk afgenomen. Volgens statistieken begon het aantal natuurlijke boorplatforms medio maart 2020 dramatisch af te nemen toen het aardgasverbruik kelderde. Het land heeft het laagste aantal op aardgas gerichte booreilanden ooit in juli, met 68. Als gevolg daarvan zijn de prijzen voor ruwe olie sterk gedaald. Nu de COVID-19-pandemie nog steeds grote schade aanricht aan de economie, is het aantal aardgasboorplatforms het hele jaar door laag geweest.

8. De aardgasproductie zal in 2 naar verwachting met 2021% afnemen, maar in 2022 met dezelfde hoeveelheid toenemen.

De reacties op COVID-19 verstoorden de boorinspanningen, wat resulteerde in een daling van de aardgasproductie in 2020. Volgens frackingcijfers in de Verenigde Staten zal de jaarlijkse geproduceerde aardgasproductie van het land in 2 met 2021% dalen. In 2022 zal de neerwaartse trend zal keren. Volgens het Amerikaanse IEA zal de productie met 2% toenemen, van 95.9 miljard kubieke voet per dag tot 97.6 Bcf/d.

9. Tussen 2012 en 2035 zullen de kapitaaluitgaven voor onconventionele olie- en aardgasactiviteiten naar verwachting $ 5.1 biljoen bedragen.

Aangezien onconventionele olie- en aardgaswinning een van de belangrijkste gebieden is waarop de overheidsuitgaven worden gericht, lijkt het een potentiële economische activiteit op lange termijn. Volgens frackingstatistieken zullen de kapitaaluitgaven in deze sector de komende twee decennia boven de $ 5 biljoen uitkomen. Onconventionele aardgasactiviteiten zijn goed voor meer dan de helft van dit bedrag ($ 3 biljoen), terwijl onconventionele olie-activiteiten goed zijn voor de resterende $ 2.1 biljoen.

10. De jaarlijkse gezondheidskosten van methaanlekkage tijdens fracken zullen naar verwachting in 13 $ 29-2025 miljard bedragen.

Gezien de snelle groei van de olie- en gassector en de enorme hoeveelheid schadelijke chemicaliën die daarbij vrijkomt, kunnen de gevolgen voor de menselijke gezondheid aanzienlijk zijn. Volgens bepaalde schattingen van fracking en energie zouden de jaarlijkse kosten van methaanlekkage voor de menselijke gezondheid tegen 29 $ 2025 miljard kunnen bedragen.

24 Effecten van fracken op gezondheid en milieu – FAQs

Kan fracking aardbevingen veroorzaken?

Kleine aardbevingen (magnitudes kleiner dan 1) worden met opzet veroorzaakt door fracken om de doorlaatbaarheid te vergroten, maar het is ook in verband gebracht met grotere aardbevingen. In de Verenigde Staten was de grootste aardbeving waarvan bekend is dat deze is veroorzaakt door hydrofracturering, een M4-aardbeving in Texas.

Waarom is fracken slecht?

Fracking is slecht omdat het het grondwater kan verontreinigen, het oppervlaktewater kan vervuilen, natuurlijke landschappen kan aantasten en de natuur in gevaar kan brengen.

Wat zijn de langetermijneffecten van fracken?

Volgens een nieuwe studie is fracking de afgelopen tien jaar in verband gebracht met vroeggeboorte, risicovolle zwangerschappen, astma, migraine, uitputting, neus- en sinussymptomen en huidproblemen.

Wie heeft er baat bij fracken?

De energieconsumenten profiteren financieel. Bovendien genereert toegenomen fracking jaarlijkse economische voordelen voor alle soorten energieverbruikers, inclusief commerciële, industriële en elektrische stroomverbruikers.

Wat zijn de alternatieven voor fracken?

Wind- en zonne-elektriciteit zijn nu kosteneffectiever dan fracking vanwege de stijgende milieukosten. Hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-elektriciteit, is schoon, zuinig en in theorie onuitputtelijk. Wind- en zonne-elektriciteit hebben, in tegenstelling tot fracking, geen negatieve impact op het milieu.

Aanbevelingen

editor at MilieuGa! | Providenceamaechi0@gmail.com | + berichten

Een gepassioneerde milieuactivist in hart en nieren. Lead contentschrijver bij EnvironmentGo.
Ik streef ernaar om het publiek voor te lichten over het milieu en de problemen ervan.
Laten we kijken hoe we deze problemen samen kunnen verminderen.
Het ging altijd al over de natuur, we moeten beschermen, niet vernietigen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.